Icon Cross Icon Download Icon Arrow Icon Attachment Icon Twitter Icon Facebook Icon Linkedin
Cao sluiten

9.6 Bijzonder verlof

a. De werknemer heeft in een aantal situaties recht op bijzonder verlof, waarbij het salaris wordt doorbetaald. Hieronder wordt weergegeven in welke situaties de werknemer bijzonder verlof krijgt. De werknemer heeft geen recht op bijzonder verlof als de werkzaamheden het volgens de werkgever niet toelaten, en als het niet nodig is om voor de situatie vrij te vragen. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer verhuist op een roostervrije dag. 

Image

b. De werknemer heeft in een aantal situaties recht op bijzonder verlof, waarbij zijn salaris niet wordt doorbetaald. Hieronder wordt weergegeven in welke situaties de werknemer bijzonder verlof ontvangt. De werknemer heeft geen recht op verlof als de werkzaamheden het volgens de werkgever niet toelaten en als het niet nodig is om voor de situatie vrij te vragen.

Image

c. Als de werknemer wordt benoemd of verkozen in een publiekrechtelijk college? Bijvoorbeeld de gemeenteraad, de provinciale staten of het college van Burgemeester en Wethouders? Dan heeft de werknemer recht op bijzonder verlof, helemaal of voor een deel doorbetaald, als:

  • De werknemer aanwezig moet zijn bij vergaderingen en zittingen.
  • De werknemer andere werkzaamheden moet doen voor deze colleges.

De werknemer heeft geen recht op bijzonder verlof als hij het werk voor deze colleges in zijn vrije tijd kan doen. Of als de werkgever vindt dat de werkzaamheden het niet toelaten.

d. Als de werknemer wethouder van een gemeente, lid van Gedeputeerde Staten van een provincie, of dagelijks bestuurslid van een plusregio volgens de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt, dan kan de werknemer van de werkgever wel bijzonder verlof krijgen, maar het salaris wordt dan niet doorbetaald.

e. In alle andere bijzondere gevallen kan de werkgever besluiten dat de werknemer bijzonder verlof ontvangt. De werkgever bekijkt per situatie hoelang het verlof duurt en of het salaris van de werknemer wordt doorbetaald.

f. Gaat de werknemer langer dan twee maanden met bijzonder verlof en wordt zijn salaris in die periode niet doorbetaald? Dan is de werknemer na de tweede maand niet langer verzekerd voor salarisdoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan hiervoor een vrijwillige verzekering afsluiten. De premie voor deze verzekering betaalt de werknemer zelf.

g. De werkgever kan besluiten om tegemoetkoming toe te kennen in de verschuldigde premies voor:

  • De arbeidsongeschiktheidsverzekering omschreven in lid f van dit artikel.
  • De andere werknemersverzekeringen.
  • De pensioenvoorziening van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

h. Geeft de werkgever de werknemer geen toestemming voor bijzonder verlof? Dan moet hij schriftelijk uitleggen waarom hij de werknemer geen toestemming geeft. 

Links en tools

Vragen over de cao? Leden kunnen terecht bij:

Werkgevers

Jeugdzorg Nederland

Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
030 - 298 34 00

Bezoek website
Werknemers

FNV Zorg & Welzijn

Postbus 9208
3506 GE Utrecht
088 - 368 03 68

Bezoek website

CNV Connectief

Postbus 2510
3500 GM Utrecht
030 - 751 10 03

Bezoek website

FBZ

Postbus 20058
3502 LB Utrecht
088 - 134 41 11

Bezoek website